Morcha Prabhari

Shri Sunil Bansal
Yuva Morcha Prabhari

Shri Baijyant Jay Panda
Mahila Morcha Prabhari

Shri Bandi Sanjay Kumar
Kisan Morcha Prabhari

Shri Tarun Chugh
SC Morcha Prabhari

Dr. Radha Mohan Das Agrawal
ST Morcha Prabhari

Shri Vinod Tawde
OBC Morcha Prabhari

Shri Dushyant Kumar Gautam
Minority Morcha Prabhari